Cho­re­ografka, tan­cerka i aktorka. Absol­wentka PWST w Kra­ko­wie.
Sty­pen­dystka pre­sti­żo­wego pro­gramu Dan­ce­Web Europe, Art Sta­tions Foun­da­tion w 2007 roku, Art­sLink w 2009 (Dance New Amster­dam, NY), Mini­ster­stwa Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego w 2011 roku oraz rezydencji artystycznych (m.in. Tanzhaus Dusseldorf). W 2012 roku zor­ga­ni­zo­wała i była kuratorem festi­walu „Nowy taniec w sta­rym Kra­ko­wie” oraz współ­pracowała jako kura­tor tańca z Kra­kow­skimi Remi­ni­scen­cjami Teatral­nymi.
Od 2012 wykłada na Wydziale Aktor­skim PWST w Kra­ko­wie. W 2008 roku zało­żyła wraz z Wojt­kiem Klim­czykiem kolek­tyw arty­styczny Hara­kiri Far­mers, w ramach którego zrealizowała kilkanaście interdyscyplinarnych projektów.
Regu­lar­nie współ­pra­cuje z teatrami dra­ma­tycz­nymi w Pol­sce i za gra­nicą, two­rząc cho­re­ogra­fie do spek­takli dra­ma­tycz­nych (m.in. Igi Gań­czar­czyk, Ewe­liny Mar­ci­niak, Jana Klaty, Mai Kle­czew­skiej, Radka Rych­cika, Bog­dana Hus­sa­kow­skiego, Anny Smo­lar, Anny Augu­sty­no­wicz, Pawła Łysaka). Realizuje wła­sne pro­jekty taneczne („Testa­ment Opty­mi­sty”, Teatr Łaź­nia Nowa), filmy („There”), jak rów­nież spek­takle dra­ma­tyczne („BANG BANG”, Teatr im. Ste­fana Jara­cza w Łodzi).
Laureatka licznych nagród (m.in. I nagroda w konkursie „Nowe Sytuacje” na festiwalu Malta za spektakl „keret”, główna nagroda w konkursie OFF PPA,  Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa). W 2015 roku nomi­no­wana do „Pasz­portu Poli­tyki” w kate­go­rii „Teatr”.
Styl Dominiki Knapik charakteryzuje się poczuciem humoru oraz swobodnym korzystaniem z różnych dziedzin sztuki. Jego materią są codzienne gesty poddane silnej formalizacji.

Foto: arch. pryw. Dominiki Knapik

http://dominikaknapik.com/pl/home/
Muzyk i performer związany z bydgoską sceną alternatywną skupioną wokół klubu Mózg. Na co dzień działający z zespołach T'ien Lai, Alameda 5, Berlusconi oraz Duży Jack. Z niektórymi z nich wydał kilka płyt i zagrał kilkadziesiąt koncertów w Polsce oraz za granicą. Mieszka w Bydgoszczy. Śpiewa i gra na instrumentach elektronicznych, efektach, syntezatorach oraz samplerach.

Foto: Artur Wacławek


Więcej:

https://milieulacphale.bandcamp.com

https://tienlai.bandcamp.com

https://alamedacountydeathcult.bandcamp.com

https://duzyjack.bandcamp.com

Na mocy Uchwały nr 1717/65/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15.09.2015 r. w sprawie zmiany składu Rady Programowej Teatru Rozrywki w Chorzowie, aktualny skład Rady Programowej na kadencję 2015-2018 jest następujący:

1. Jolanta Ptaszyńska (kulturoznawca, literat, filmowiec) – Przewodnicząca Rady
2. Tadesz Sławek (językoznawca, tłumacz, muzyk) – Wiceprzewodniczący Rady
3. Urszula Koszutska (przedstawicielka Sejmiku Województwa Śląskiego)
4. Wiesław Ciężkowski (zastępca prezydenta Chorzowa ds. społecznych, przedstawiciel miasta Chorzów)
5. Ryszard Klimczak (dziennikarz, prezes Stowarzyszenia Teatralnego Tespis)
6. Andrzej Marko (kompozytor, aranżer, dyrygent)
7. Piotr Naliwajko (malarz)
8. Robert Talarczyk (reżyser, aktor, dyrektor Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach).

 

Kostiumograf, scenograf, absolwentka kierunku scenografii na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie oraz stypendystka na uczelni Kunsthochschule Berlin Weissensee.
Jako kostiumograf współpracowała m.in. z Pawłem Świątkiem przy spektaklach: Sen nocy letniej w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu, Książę Niezłomny w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi oraz Beniowski w Teatrze Imka w Warszawie. Współpracowała też z Janem Klatą przy dwóch spektaklach: Król Edyp oraz Król Ubu w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie.
Jest autorką kostiumów do spektaklu Cynkowi chłopcy w reż. Kuby Skrzywanka, zrealizowanym w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu a także do spektaklu w reż. Dominiki Knapik Bang Bang (Teatr im. S. Jaracza w Łodzi).
Jako scenograf i kostiumograf współpracowała z niemiecką grupą „Kainkollekive” przy spektaklu Burn out city (reż. Fabian Lettow), a także z reżyserem Jackiem Bałą m.in. przy spektaklu Amadeusz w Teatrze Miejskim w Gdyni.
W roku 2015 Karolina Mazur brała udział w Międzynarodowym Spotkaniu Kostiumografów, które odbywało się w Helsinkach pod hasłem Critical Costumes; pokazywała tam swoje zrealizowane projekty kostiumów do spektaklu Król Edyp.
Karolina Mazur zajmuję się także projektowaniem mody i ubrań, swoje prace miała okazje pokazać m.in. w konkursie Re-Act Fashion w Łodzi.


MODERNA „STARA” I „NOWA”.
O ARCHITEKTURZE ŚLĄSKIEJ XX WIEKU
 
W ostatnich dekadach XIX wieku Katowice rozrastały się – pisano – z „iście amerykańskim rozmachem”. Także w okresie międzywojennym stawiono gmachy użyteczności publicznej na najwyższym poziomie architektonicznym, odwołującym się do najnowszych trendów światowych. Opowiemy także o rozwiązaniach zastosowanych w innych miastach śląskich, o awangardowych pomysłach zrealizowanych również po II wojnie światowej, a także koncepcjach, których niestety nigdy nie wcielono w życie.  
 
Gośćmi Krzysztofa Karwata będą: Henryk Mercik – architekt, konserwator zabytków, samorządowiec, Anna Syska – architekt, pracownik Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach i Marcin Zasada – publicysta „Dziennika Zachodniego”.


Foto: Arkadiusz Ławrywianiec. Osiedle Tysiąclecia w Katowicach.

PARTNER:
Sponsorzy i partnerzy: